جهت اطلاع از زمانبندي انتخاب واحد ترم دوم سال تحصيلي 95-94 به سايت موسسه مراجعه نماييد.